DMCA

All the video content found on TinTivi.com is not hosted on our servers nor is created or uploaded by us.
TinTivi.com simply acts as a search engine that finds videos from websites like YouTube, DailyMotion,... and other video portals.

TinTivi.com is not responsible for external websites content.
If you find that some of the content violates your rights you may request for that content to be brought down at the host that is responsible for the content.
That will ensure that the content is removed from TinTivi.com and other search engines that may have indexed the content.


VẤN ĐỀ BẢN QUYỀN

Tất cả nội dung video được tìm thấy trên TinTivi.com không được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi cũng như không được chúng tôi tạo hoặc tải lên.
TinTivi.com chỉ hoạt động như một công cụ tìm kiếm để tìm video từ các trang web như YouTube, DailyMotion, ... và các cổng video khác.

TinTivi.com không chịu trách nhiệm về nội dung trang web bên ngoài.
Nếu bạn nhận thấy một số nội dung vi phạm quyền của mình, bạn có thể yêu cầu gỡ bỏ nội dung đó tại máy chủ chịu trách nhiệm về nội dung đó.
Điều đó sẽ đảm bảo rằng nội dung bị xóa khỏi TinTivi.com và các công cụ tìm kiếm khác có thể đã lập chỉ mục nội dung.