Terms of Service

1. Terms

By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law.

2. Use License
A.Permission is granted to view the videos on TinTivi.com's web site for personal, non-commercial viewing only. Under this license you are not allowed to:

1.download the materials;

2.use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);

3.modify any material contained on TinTivi.com's web site;

4.remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or

5.transfer the materials to another person or "mirror" the materials on any other server.

B.This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by TinTivi.com
at any time.
3. Disclaimer

We do not exercise or otherwise promote copyright infringement. All the videos on TinTivi.com are copyrights of their respective owners and any copyright infringement will be liability of the user performing such action.

We also do not store videos on our servers. All the videos are embedded under the terms and conditions of respective website (e.g. Youtube).

5. Revisions and Errata

The materials appearing on TinTivi.com's web site could include technical, typographical, or photographic errors. TinTivi.com does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. TinTivi.com may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. TinTivi.com does not, however, make any commitment to update the materials.

6. Links

TinTivi.com has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by TinTivi.com of the site. Use of any such linked web site is at the user's own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

TinTivi.com may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

General Terms and Conditions applicable to Use of a Web Site.


Điều khoản Dịch vụ

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản và Điều kiện Sử dụng của trang web này, tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn sẽ bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu hiện hành.

2. Giấy phép Sử dụng
A.Giấy phép Sử dụng được cấp để xem video trên trang web của TinTivi.com chỉ để xem cá nhân, phi thương mại. Theo giấy phép này, bạn không được phép:

1. tải tài liệu xuống;

2. sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc để trưng bày công khai (thương mại hoặc phi thương mại );

3. sửa đổi bất kỳ tài liệu nào có trên trang web của TinTivi.com;

4.xóa bỏ mọi bản quyền hoặc chú thích độc quyền khác khỏi tài liệu; hoặc

5. chuyển tài liệu cho người khác hoặc "sao chép" tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

B. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị chấm dứt bởi TinTivi.com
bất kỳ lúc nào.
3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Chúng tôi không thực hiện hoặc cổ vũ việc vi phạm bản quyền. Tất cả video trên TinTivi.com là bản quyền của chủ sở hữu tương ứng và mọi vi phạm bản quyền sẽ do người dùng thực hiện hành động đó chịu trách nhiệm.

Chúng tôi cũng không lưu trữ video trên máy chủ của mình. Tất cả các video được nhúng theo các điều khoản và điều kiện của trang web tương ứng (ví dụ: Youtube).

5. Các bản sửa đổi và lỗi

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của TinTivi.com có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. TinTivi.com không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của họ là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. TinTivi.com có thể thực hiện các thay đổi đối với các tài liệu có trên trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, TinTivi.com không cam kết cập nhật tài liệu.

6. Các liên kết

TinTivi.com chưa xem xét tất cả các trang được liên kết với trang web Internet của nó và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang được liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là được TinTivi.com của trang web chứng thực. Việc sử dụng bất kỳ trang web nào được liên kết như vậy là rủi ro của riêng người dùng.

7. Sửa đổi Điều khoản Sử dụng của Trang web

TinTivi.com có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này cho trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện hành của Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

Các Điều khoản và Điều kiện Chung áp dụng cho việc Sử dụng Trang web.